PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK || PSUSP

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคใต้ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาภูมิภาคให้มีความเจริญทางด้านการศึกษาในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคใต้ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมอันเป็นฐานสำคัญในการในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น มีศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยในระดับชั้นนำของประเทศ

 

 

อย่างไรก็ตาม การนำเอาผลงานวิจัยตลอดจนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทุนทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) และสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Society) นั้น ยังมีการดำเนินการอยู่ในระดับหนึ่ง และยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากการขาดซึ่งกลไกและระบบการทำงานที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงภาคมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม

&
PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK || PSUSP

PSU Science Park Annual Report กดอ่านเพิ่มเติม

ข่าว ประชาสัมพันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP

หลักสูตร อบรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP

ทาง ลัด

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP