ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI)

หน่วยงานบริการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI)

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ทำหน้าที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในภาคเอกชน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น ทั้งการให้บริการพื้นที่ในรูปแบบของสำนักงาน พื้นที่ห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ห้องประชุม รวมไปถึงฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) 


ติดต่อ หน่วยงาน

หากคุณต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้

สำนักงาน

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย
หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เว็บไซต์

https://stiinfras.com/