บุคลากร

นางสาวสุชัญญา จารุทัศนัย
ผู้จัดการ
สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

suchanyaa.j@gmail.com

นางสาวอรวรรณ บุณยศักดิ์
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา
สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

orawan.bys@gmail.com

นางสาวลักขณา วิยาสิงห์
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา
สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

lakkana.wi@gmail.com

นางสาวฐิติรัตน์ หอจตุรพิธพร
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา
สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

titirat.kun@gmail.com

นางสาวณัฐพัชร แสนดีจิรภาคย์
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา
สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

nuttapatploy2539@gmail.com