บุคลากร

นางสาวหทัยทิพย์ บุตรมณี
หัวหน้าสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (ITAP)

hathaithip.b@hotmail.com

นายพิชนันท์ เรืองแสงวัฒนา
นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

pichanun.r@psu.ac.th

นายยุทธภูมิ เพชรสิทธิ์
นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (ITAP)

yuttapoom.ph@hotmail.com

นายวิฑูรย์ ศิรศานติพงศ์
นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (ITAP)

switoon@hotmail.co.th

นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ
นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (TM-IRTC)

porchaya.ch@gmail.com 

นางสาวศิริรัตน์ กวยระคาร
นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (ITAP)

miw_ebiz@hotmail.com

นางสาวอโนทัย ชูสุวรรณ
นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (ITAP)

anothai.app@gmail.com

นางสาวนูรซากีน๊ะ หมัดแล๊ะ
นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (ITAP/ Hi-FI)

16snowyzaza@gmail.com

นายนัฐพงษ์ โคตรพรม
นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (ITAP/ Hi-FI)

nattapong.kothprom@gmail.com

นางสาวกุลจิรา ทองบุญ
นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (TM-IRTC)

kwang.kunchira@gmail.com

นางสาวสาสนีย์ กลิ่นพิกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

klinpikul.s@gmail.com

นางสาวธิดารัตน์ เต็มวิริยะกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

thing.thidarat@gmail.com

นางสาวณัฎฐ์ธยาน์นา มากเนียม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

jantima.63540@gmail.com