บุคลากร

นายสมปอง เพชรโรจน์
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

sompong.petr@gmail.com

ดร.อมลพัชร ยาคอบเซ่น
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

amonpat.13@gmail.com

นายอธิราชย์ เริงณรงค์
นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

athirat.rerng@gmail.com

นางสาวปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

piyathida.suriya@gmail.com

นางสาวณัฐฤทัย ปิงเมือง
เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

nattharuethai.ping@gmail.com

นางสาวอรสา สังขชาติ
เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

orasa.sungkha@gmail.com

นางสาวโฉมเฉลา พจนไกร
เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

chomchalao.ph@gmail.com

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณชาตรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

terdsak.s@psu.ac.th

นายอธิป หลงสมัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

athip.l@psu.ac.th