ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (IPOP)

หน่วยงานบริการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (IPOP)

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อย่างครบวงจรในระดับสากล ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

ติดต่อ หน่วยงาน

หากคุณต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้

สำนักงาน

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย
หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110โทรศัพท์

0-7485-9516

อีเมล

ipop.psusp@gmail.com

เว็บไซต์

https://ipop.psu.ac.th/