สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA)

หน่วยงานบริการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA)

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการ มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ มีกระบวนการการคิดอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีความสามารถในการแสวงหาโอกาสและสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจ

ติดต่อ หน่วยงาน

หากคุณต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้

สำนักงาน

ชั้น 13 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ถนนกาญจนวาณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์

0-7428-9351

อีเมล

psuseda@gmail.com

เว็บไซต์

http://www.pseda.psu.ac.th/home