บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์
ผู้อำนวยการ
ผู้บริหาร

kamron.p@psu.ac.th

นายวรสันติ์ โสภณ
รองผู้อำนวยการ
ผู้บริหาร

vorasan.s@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย
รองผู้อำนวยการ
ผู้บริหาร

runchana.s@psu.ac.th

ดร.ภาณุ ไทยนิรมิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ด้านพัฒนาระบบ)
ผู้บริหาร

panu.t@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ผู้บริหาร

wichairat@gmail.com

ดร.ดนุพล ทิพย์พงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ด้านพัฒนาผู้ประกอบการ)
ผู้บริหาร

danuphon.t@psu.ac.th