หลักสูตรอบรม

 • อาจารย์ผู้สอน
  วิทยากรจากกองเครื่องมือทางการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • เปิดรับสมัคร
  วันนี้ - 27 กันยายน 2566 เท่านั้น
 • อาจารย์ผู้สอน
  ดร.ธิดารัตน์ โกมลวานิช ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและน
 • เปิดรับสมัคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด)
 • อาจารย์ผู้สอน
  นายภูสิษฐ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์
 • เปิดรับสมัคร
  วันนี้ – 25 สิงหาคม 2566 เท่านั้น