ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ (IDC)

หน่วยงานบริการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ (IDC)

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อบริการให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์/บริการ โดยมุ่งเน้นการผสมผสาน ศิลปะ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในการดำเนินการออกแบบอย่างครบวงจร

โดยการประสานงานระหว่างศูนย์ฯ กับบริษัทผู้ผลิต หรือหน่วยงานต่างๆ อย่างมืออาชีพ มีหน้าที่ในการแสวงหาองค์ความรู้ สำหรับพัฒนาและต่อยอดผลงานการออกแบบ และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ โดยใช้องค์ความรู้เดิมในท้องถิ่น รวมไปถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ด้วยฐานข้อมูลองค์ความรู้ และกิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะต่างๆ เพื่อส่งมอบผลงานการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการวิจัยตลาด และเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการ ให้ได้รับโอกาสในการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาครัฐ รัฐบาล และเอกชน

ติดต่อ หน่วยงาน

หากคุณต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้

สำนักงาน

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย
หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์

0-7485-9524

อีเมล

idc.psusp@gmail.com