บุคลากร

นางยิ่งลักษณ์ ศรีนวลขาว
ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ
ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ

yingluk.d@gmail.com

นางสาวธัญรัตน์ เส้งเล่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ

tunyarut.stsp@gmail.com

นางสาวสุภาพร ช่อเรืองศักดิ์
นักออกแบบ
ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ

supaporn.chorr@gmail.com

นางสาวต่วนสาปีหนะ รายอเงาะ
นักออกแบบ
ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ

tuansapina2018@gmail.com

นางสาวหุสนา จาเอาะ
นักออกแบบ
ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ