ข่าวสารและกิจกรรม

📢 PSU-BIC เปิดรับสมัครชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการยกระดับชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ปี 2567 โดยนำเทคโนโลยี หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน หลากหลายมิติ ช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การสร้างอาชีพ และเพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น 

⏰ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ https://golink.icu/I6SYtBC 

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 0-7485-9520 ต่อ 1603 หรือ 099-3197524 (เรวดี เพชรเมือง)

Share: