ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣 อว.ม.อ. แหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม👍👍

📌 วันที่ 25 มกราคม 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้กิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.ในการพัฒนาผู้ประกอบการ โดย คุณสมปอง เพชรโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงภารกิจในการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการใช้นวัตกรรม จากนั้น ยังมีการบรรยาย “บริการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ” โดย คุณสุภาพร ช่อเรืองศักดิ์ (นักออกแบบ)

📌จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ชมวิวชั้นดาดฟ้า ห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ รวมถึงนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: