ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣อว.ม.อ. ต้อนรับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 👍

📌วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ จ.สงขลา

📌 โดยภายในกิจกรรมได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนแนวทางการผลักดันผลและต่อยอดงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์นวัตกิจ อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

รวมถึง ทีมเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK 

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: