บริการ

บริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP

  • การยกระดับและพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรม (P2)

  

  • เครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 (Prince of Songkla University Higher Education for Industry Consortium : PSU Hi-FI Consortium)

     

     

   

  • การสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยของภาคเอกชน(R&D Unit Supporting : (P5)

      

  • โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฎิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามาถในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม Pre-Talaen Mobility

      

   

  • การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (P6)

 

  • โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที

     (Industrial Research andTechnology Capacity Development Program : IRTC)

 

  • โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)        
อกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม SMEs และ Startup ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท