บริการ

บริการจัดการนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ต่อยอดเทคโนโลยี

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP

Licensing

ติดต่อ นางสาวเพชรดา สัตยากูล
E-mail phetrada.sk@gmail.com
โทร 074-859515


Protection

ติดต่อ นางสาวขวัญชนก ขวัญปลอด
E-mail kwanchanok.kwa@gmail.com
โทร 074-859515


การต่อยอดผลงานวิจัย

ติดต่อ นายวีระยุทธ ศรีเพ็ญ
E-mail weerayut.s24@gmail.com
โทร 074-859515


ประสานงานให้กับสำนักกฎหมายต่างๆ ในประเทศ