บริการ

บริการสนับสนุนพัฒนาการพัฒนาชุมชนนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP

1.หลักเกณฑ์ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

1.วิสาหกิจชุมชน/OTOP (ที่เป็นกลุ่ม)/กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มเกษตรกร/ชุมชนในหมู่บ้านหรือตำบล เป็นต้น โดยประกอบด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ (ร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่การอบรมจนถึงการใช้งานจริง) ไม่น้อยกว่า 10 คน

2.ชุมชนมีปัญหาที่ชัดเจนและมีผลต่อชุมชน และต้องการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี

3.ชุมชนมีความพร้อมในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.ชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดได้


2.คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ 

1. เป็นอาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

2.มีเทคโนโลยีหรืองานวิจัยที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยไม่เกิดปัญหาด้านสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์

3.มีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ


3.ติดต่อสอบถามข้อมูล

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร 099-3197524

E-MAIL ms.rawadeep@gmail.com

Facebook psubic.psusp

ผลงานของเราปี 2563PSU-BIC เปิดรับสมัครชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการยกระดับชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไป

ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ปี 2567 โดยนำเทคโนโลยี หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน หลากหลายมิติ ช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การสร้างอาชีพ และเพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น

⏰ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 กันยายน 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ https://golink.icu/I6SYtBC

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0-7485-9520 ต่อ 1603 หรือ 099-3197524 (เรวดี เพชรเมือง)