บริการ

บริการแหล่งทุนสนับสนุน

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP

โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม SMEs และ Startup ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อ

ขอรับเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท