ห้องปฏิบัติการ

1. วิเคราะห์ทดสอบด้านเคมีและกายภาพ


        • การวิเคราะห์ไนโตรเจน-โปรตีน        


        • การวิเคราะห์สารระเหย    


        • การวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค


        • การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก


        • การวิเคราะห์ปริมาณปรอท


2. วิเคราะห์ทดสอบด้านจุลชีววิทยา

        • การวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร  

  
             รายการวิเคราะห์    
                 1) จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count)    
                 2) E. coli
                 3) Total Coliform
                 4) Staphylococcus aureus
                 5) Yeast and Mold
                 6) Lactic acid bacteria
                 7) Bacillus cereus


สถานะ พร้อมให้บริการ

ช่องทางติดต่อห้องปฎิบัติการ

หากคุณต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อ CUSTOMER SUPPORT ได้ในเวลาทำการ ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้